Polski wiersz Krzyckiego

Michał Hieronim Juszczyński w ,,Dykcyonarzu poetów polskich” (Kraków 1820, t. 1, s. 226) odnalazł wiersz Krzyckiego w,,Passia albo Kazanie o męce Pańskiej Aureliusa Lippusa, które w wielki piątek miał w Rzymie”.

Andrzey Krzycki Czytelnikowi.

Chceszli po śmierci w niebie z Anioły mieszkawać,
Trzebać pylnie tę thu spisaną rzecz czytawać.
A bądź iako chcesz zakamiałym, wierz mi, puścisz,
Y tak się z niecnoth w cnoty Chrysta Pana przekrzcisz.

Michał Hieronim Juszczyński w ,,Dykcyonarzu poetów polskich” (Kraków 1820, t. 1, s. 226) odnalazł wiersz Krzyckiego w,,Passia albo Kazanie o męce Pańskiej Aureliusa Lippusa, które w wielki piątek miał w Rzymie”.

„Pisał także wiersz polski, ale ten był w owey prostocie ówczesney Poezyi oyczystey. Wiele nabożnych pieśni; i niektóre napisy do dzieł polskich w ów czas wychodzących; są rozproszone w różnych księgach, np. w książce: Passia albo Kazanie o męce Pańskiey Aureliusa Lippusa, które w wielki piątek miał w Rzymie: drukowane w Poznaniu a wydane z przemową Jana Patrusa Miesczanina i Bibliopoli Poznańskiego …” (s. 225 – 226)

Wacław Aleksander Maciejowski w ,,Piśmiennictwie polskim od czasów najdawniejszych aż do roku 1830” (Warszawa 1852, t.3) twierdzi, że w Pułtusku, za biskupa Krzyckiego, ukazał się łaciński oryginał ,,Passia albo Kazanie o męce Pańskiej Aureliusza Lippusa, które w wielki piątek miał w Rzymie” (1535), natomiast w 1567 r. ukazał się przekład na język polski tego dzieła przygotowany do druku przez Jana Patrusa, który był najpierw drukarzem w Pułtusku, później księgarzem w Poznaniu.

„Passio albo Kazanie o męce Pańskiey Aureliusza Lippusa. Tymi czasy s Laćyńskiego na Polsky ięzyk nowo przełożone 1567. (…) Sądząc po czterech wierszach polskich Andrzeja Krzyckiego Biskupa płockiego, a następnie Arcybiskupa gnieźnieńskiego, który r. 1537 umarł; sądząc po tem że oryginał łaciński , z którego dziełko to przełożono, własnie w Pułtusku za biskupstwa Krzyckiego r. 1535 wyszedł; sądząc na koniec po przemowie dziełka „do chrzesciańskiego człeka przez Jana Patruusa Mieszczanina y Bibliopola Poznanskiego wystosowanej, wnieść się godzi, że pisemko to przygotowawszy dawno do druku Jan Patruus, naprzód w Pułtusku drukarz, a następnie w Poznaniu księgarz, wydał go z czasem, „postarawszy się o jego przekład polski przez jednego Zakonnika Dyakona w Wagrowcu.” (s. 8 – 9)

Encyklopedia powszechna Samuela Orgelbranda (Warszawa 1864, t. 16, s. 252):
„Krzycki składał także i wiersze polskie, jak tego dowodem jest czterowiersz bez żadnej wprawdzie wartości, znajdujący się na czele książki p. t. Passio albo kazanie o męce Pańskiej Aurelijusza Lippsjusza drukowanej w 1535 r.”
przygotował dr Leszek Barszcz